onsdag 23. februar 2011

Om ønsker og mål


Av Morten Solheim

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt beskylder meg i sin kommentar 21. februar for to ting: Usakligheter og feilinformering. La meg kommentere det første forholdet først. Rugtvedt hevder jeg er usaklig når jeg sier at barnehageutbyggingen var bedre planlagt på 70-tallet, enn det som har vært tilfellet i forkant av de siste års utbygging. Rugtvedt mener min sammenligning er svak, av den grunn at det ikke var behov for så mange førskolelærer på 70-tallet. Dermed var oppgaven med å følge opp dette en enklere sak enn i dag. Faktum er at i perioden 1971 til 1973 ble antall utdanningssteder for førskolelærere utvidet fra 5 til 14. Dette må sees på som et kraftfullt løft for en utdanning. Deretter, i perioden 1973-1980, økte antallet barn i barnehager med cirka 50.000. Det er det samme tallet som Rugtvedt ganske riktig peker på har vært økningen etter de siste årenes barnehagesatsing. Forskjellen er at i forkant av de siste års barnehageutbygging, ble det ikke satset på å opprette flere studieplasser for førskolelærere. Jeg synes dette er en betimelig sammenlikning å trekke frem, når dagens mangel på førskolelærere diskuteres.

Når det gjelder Rugtvedts påstand om at regjeringens mål for barnehagens pedagognorm ikke er på 33 prosent, og at jeg her må ha forvekslet tall med den dagsaktuelle statistikken, velger jeg å henvise til Stortingsmelding 41. På side 32, under hovedavsnittet om vurderinger og tiltak for barnehagens personale kan vi lese: “Departementet vil videreføre innsatsen for å øke antall pedagoger i barnehagene med sikte på å kunne innfri dagens pedagognorm raskt.” Dagens pedagognorm er på 33 %. Jeg finner ingen annen uttalt målsetting på dette området fra departementets hold, men jeg lar meg gjerne opplyse. I mellomtiden forholder jeg meg til at det å “ønske å øke antallet ansatte med barnehagefaglig og barnefaglig kompetanse”, slik Rugtvedt uttaler, ikke er det samme som å ha et ambisiøst mål for å øke pedagognormen i barnehagen.

Publiser i Klassekampen 23. februar, 2011 

1 kommentar: