mandag 16. april 2012

Vis oss høringsuttalelsene, KD!

Av Morten Solheim


Høringsrunden vedrørende ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, har bydd på stor debatt. Et stridsspørsmål i forkant og under høringen, har vært hvorvidt den nye organiseringen av utdanningen er god nok for å utdanne fremtidens barnehagelærere. I den nye modellen er for eksempel pedagogikk ikke lenger et eget fag, og det blir dermed opp til hvert enkelt studiested å definere hvor stort omfang faget skal ha. I dag utgjør pedagogikk 45 studiepoeng. Andre fag er også kraftig redusert. Det er klart det blir litt bråk av slikt.

Denne uken hadde jeg derfor planlagt å skrive om denne høringen. Fristen gikk ut 13. april, og vanligvis legges da svarene fra de ulike høringsinstansene ut på departementets hjemmesider. Siden behandlingen av saken etter sigende skal være ferdig rett over 17. mai, fant jeg det interessant å gjøre en liten analyse av hva som fremkommer som de tydeligste tendensene i høringssvarene. Det er jo tross alt store ting som står på spill. 

For å få oversikt klikket jeg meg i går inn på siden hvor høringssvarene skal legges ut. Ingen av uttalelsene var å finne der, men i stedet var det publisert følgende melding: ”Vi har p.t. dessverre ikke kapasitet til å publisere mottatte høringsuttalelser i denne saken, men de vil bli lagt ut på et senere tidspunkt (sannsynligvis i løpet av mai/juni måned).” Med andre ord legges høringsuttalelsene ut for offentligheten først etter at saken er ferdigbehandlet. Dette er uheldig. 

I sitt høringsbrev ber departementet instansene spesielt å komme med kommentarer til § 1 (formål) og § 2 (læringsutbyttebeskrivelser), og ikke til § 3 (organisering). Et slikt grep gjør det nærliggende å tro at organiseringen av utdanningen allerede er bestemt. Nettopp derfor er det ekstra interessant å vite om et flertall av høringsinstansene faktisk stiller seg kritiske til organiseringen, og til at pedagogikk fjernes som eget fag. 

På grunn av de store forandringene høringens utfall kan få for utdanningen, og den noe spesielle bestillingen som fremkommer i høringsbrevet, ville det vært ryddig av KD å offentliggjøre høringssvarene. Å få oversikt over hva flertallet av høringsinstansene mener, er selvsagt mer interessant å få vite nå, enn når avgjørelsene er tatt. Ved ikke å publisere svarene, unndrar departementet seg en viktig offentlig debatt om svarenes innhold. Riktignok har noen av instansene lagt svarene ut på sine egne hjemmesider, men dette er et mindretall. Det å få den totale oversikten over hvilke av de 109 aktuelle instansene som har svart, er nær sagt en umulighet. 

I helgen var jeg på en restaurant som nektet å steke speilegget jeg bestilte på begge sider, grunnet stort arbeidspress på kjøkkenet. Hvor lang tid tar det egentlig å snu et egg? Restaurantbesøket ble søndag kveld en artig metafor for departementets unnlatenhet. For hvor lang tid tar det egentlig å laste opp høringsuttalelsene? Svarene skal uansett kolonneføres med eller uten merknader, så den jobben er allerede delegert. Enhver som har en viss kjennskap til å legge ved et dokument i en mail, vet hvor lang tid det tar å laste opp en fil. Cirka et par sekunder. Så må selvfølgelig noen av brevene konverteres fra word-fil til pdf-fil. Det tar også noen sekunder. 

Det er forståelig at departementet har det travelt. De har mistet en minister og fått nye statssekretærer. I tillegg bor de nå i midlertidige lokaler. Likevel bør vi kunne forvente at en embetsmann eller -kvinne kan settes til et par timers arbeid for å publisere dokumentene, i demokratiets ånd. Om avgjørelsen av høringsrunden er oss i hende to timer senere får heller gå. På samme måte som at jeg kunne ventet to minutter ekstra på å få speilegget mitt snudd. Kom igjen a’, KD: Vis oss høringssvarene! 


1 kommentar:

  1. Det er flere ting i denne avsluttede høringsrunden som har vært betenkelig. Rammeplanutvalget skrev f.eks på høgskolen i Hedmark sin nettside at de ønsket en åpen og inkluderende prosess med innspill fra enkeltpersoner og miljøer. Et opprettet diskusjonsforum var et bidrag til dette. Det ble lagt opp til diskusjon omkring tre ulike temaer, deriblant det som omhandler faglig organisering og struktur. Alle innlegg som kan ha kommet inn ble fjernet en god stund før høringsrunden var avsluttet, noe det kan stilles et stort spørsmålstegn ved. Det kunne vært av interesse for mange å få innblikk i ulike synspunkter omkring de ulike paragrafene, men dette ble også midlertidig unndratt fra offentligheten. Innspillene har på nytt dukket opp igjen, men altså etter at høringsrunden er avsluttet.

    På et dialogmøte ved høgskolen i Oslo og Akershus, 20. mars 2012, ble det sagt at den mest omdiskuterte delen av formålet var § 3. Det ble samtidig oppfordret om at man nå skulle slutte å diskutere denne paragrafen og heller diskutere § 2, som omhandler læringsutbytte. Argumentet var at læringsutbytte var viktigere enn struktur, og at det nå var på tide å komme videre i prosessen. Dette står for meg som meget uforståelig, da det er vanskelig, om ikke umulig, å se innhold og struktur løsrevet fra læringsutbytte. Hvilken kunnskap studentene går ut med, det vil si hvilket læringsutbytte de skal ha oppnådd etter endt utdanning, er helt avhengig av hvilket innhold som tillegges den nye førskole/ barnehagelærerutdanningen.

    Det er kanskje betimelig å stille spørsmål ved hva som har vært hensikten med denne høringsrunden?

    Marianne Werner, førskolelærer

    SvarSlett