tirsdag 15. mai 2012

Bred støtte til Øie-utvalgets lovforslag

Av Morten SolheimDet er gledelig å lese høringsuttalelsene vedrørende ny lovgivning for barnehagene. Én tendens er svært tydelig: Det gis bred støtte til hovedinnholdet i Øie-utvalgets lovforslag. 

Et av de mest ambisiøse forslagene for ny lov er leddene i § 32 som omfatter å lovfeste bemannings- og pedagogtettheten. Flertallets forslag til forholdstall for bemanningstetthet er 1:3 for barn under tre år, og 1:6 for barn over tre år. Pedagogtettheten er foreslått 1:6 for barn under tre år og 1:12 for barn over tre år. Illustrasjonen over viser tallene knyttet til nettopp disse forslagene. Det er et svært høyt antall av høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget knyttet til bemanning. Dette kan være en indikasjon på at forslaget er ambisiøst økonomisk sett. Av de som støtter forslaget er det også et betydelig antall som peker på at dette fordrer statlige overføringer som sikrer at løftet er mulig å gjennomføre. 

At så mange som 60 % av de 134 instansene likevel har uttalt seg støttende til et svært kostbart forslag, er også et tydelig signal om at barnehagetilbudets kvalitet avhenger av bemanningen. Flere av høringsbrevene understreker dette, og løfter paragrafen frem som den viktigste for kvalitetsheving i barnehagesektoren. Av de som motsetter seg forslaget, er det gjennomgående argumentet at dette er for kostbart. Det er verdt å merke seg at dissenterte og ikke-støttende merknader kun utgjør 11 %. Dersom prinsippet om at den som tier samtykker følges i denne høringsrunden, stiller 88 % av instansene seg bak forslaget om økt og lovfestet bemannings- og pedagogtetthet. 

Det er å håpe at Kunnskapsdepartementet tar dette til etterretning og støtter flertallets innstilling, både i form av et lovforslag og økte bevilgninger til barnehagesektoren. Dersom et slikt forslag går gjennom i stortinget, står vi ovenfor det største kvalitetsløftet i barnehagens historie.


1 kommentar:

  1. Ranveig Bjørkum15. mai 2012 kl. 13:21

    Hurra!
    Det er tilfredsstillende å se seriøse tendenser på kvalitetsløft!!
    Når skal en ev. lovendring iverksettes?

    SvarSlett