mandag 4. februar 2013

Nulltoleranse

Av Morten Solheim
I Manifest mot mobbing sies det at vi skal ha nulltoleranse for mobbing. På et vis er jeg enig. Det er jo ikke greit at folk mobber hverandre. Mobbing bryter ned menneskers selvbilde. Men om jeg smaker litt mer på ordet, «nulltoleranse», så er det noe som skurrer likevel. For hva betyr egentlig nulltoleranse?

Ordet er todelt: Null og toleranse. Null betyr ingen. Toleranse kan ha ulike definisjoner. Det handler om det å tåle noe. Det kan bety overbærenhet, å holde ut eller anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn en selv. Det kan handle om en form for romslighet ovenfor det som er annerledes. Toleranse er noe man utøver ovenfor andre. Så hva skjer om vi setter disse to ordene sammen, null og toleranse. Da får vi eksempelvis ingen overbærenhet. Eller ingen romslighet. Eller ingen anerkjennelse av andres rett til å mene annet enn en selv. I medisinsk sammenheng handler nulltoleranse om det å ikke tåle, bokstavelig talt. Det er eksempelvis en rekke giftstoffer vi mennesker ikke tåler, stoffer vi har nulltoleranse mot. I en slik kontekst gir begrepet konkret mening.

Så hva om vi går tilbake til begrepet satt i sammenheng med mobbing. I manifestet står det følgende: «Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing». Dette er ved første øyekast lett å være enig i. Men, det må legges til at dersom definisjonen av mobbing er uklar, så er det også uklart hva nulltoleranse for mobbing betyr. I manifestet står det ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”. Dette er en definisjon. Men den har fortsatt rom for fortolkning. Er det eksempelvis mulig å vite hvorvidt en handling er ondsinnet?

I Foreldreutvalget for Barnehager (FUB) sin veileder om mobbing i barnehagen, skisseres det opp en rekke kjennetegn for hva mobbing i barnehagen kan være. De baserer seg på undersøkelser hvor barn forteller hva de opplever som erting eller plaging og definerer deretter følgende handlinger som kjennetegn på hvordan mobbing mellom barnehagebarn ser ut:
 • slåing, dytting og lugging
 • erting, bli ledd av, kalt dumme ting
 • ødelegger og gjemmer ting for hverandre
 • utestenging

Nå begynner dette med nulltoleranse å bli svært problematisk. Handlingene over er dagligdagse i en barnehage. De er handlinger som blant annet kan kobles til små barns etiske utvikling. Og de er handlinger som kan utøves i mangel på språk, lekekodekser og sosial kompetanse. Noen av begrepene kan i enkelte tilfeller også være intensjonelt vennligsinnede. Å utøve nulltoleranse ovenfor disse handlingene er både vanskelig, og jeg vil si i utstrakt grad ikke ønskelig. Som førskolelærer er jeg nødt til å utøve en viss grad av toleranse ovenfor et barn som eksempelvis dytter. Om dyttingen er systematisk rettet mot et annet barn over tid har jeg selvsagt et ansvar for å gripe inn å gjøre noe med det. For meg er det opplagt å ta et slikt ansvar. Men jeg ville fortsatt ikke kalt handlingen mobbing. Og jeg ville utøvd toleranse ovenfor at dytting også kan være uttrykk for noe. Det kan være uttrykk for noe negativt, ja, men det kan også være uttrykk for noe positivt. I pedagogikken kalles denne typen toleranse for romslige samspillsmønstre. Nulltoleranse er i prinsippet det motsatte av romslige handlingsmønstre.

Jeg skal ikke motsette meg at mobbing kan forebygges i barnehagen. Jeg tror faktisk at barnehagen kan ha en sterk og viktig forebyggende effekt mot dette fenomenet. At handlinger som skjer mellom barn i barnehagen skal kunne defineres som mobbing er jeg imidlertid interessert i å diskutere. Når det gjelder begrepet nulltoleranse mener jeg dette brukes på en uheldig måte. Vi kan ikke ha nulltoleranse for et begrep som ikke er avgrenset, og hvor innholdet i definisjonen rommer en rekke muligheter for ulike tolkninger. En mulighet er å vende nulltoleranse mot voksne mennesker og beslutningstakere. Dersom jeg selv kunne bestemt med det formål å gjøre barnehagen til en bedre forebyggende arena mot mobbing, ville jeg innført nulltoleranse for:

 • Store barnegrupper (overskriding av gjeldende norm)
 • Dispensasjon mot kompetansekravet for pedagogiske ledere
 • Nedsettende utsagn fra voksne rettet mot barn
 • Nulltoleranse for barns handlinger


3 kommentarer:

 1. Hva mener du med nulltoleranse for barns handlinger?

  Siri

  SvarSlett
 2. nulltoleranse for nulltoleranse for barns handlinger. Stussa litt jeg også, før jeg tok den.. :)

  SvarSlett
 3. hvilke sammenheng er det mellim mobbing og tileranse?

  SvarSlett