fredag 26. april 2013

To opptak i året vil redusere kvaliteten i barnehagene

Av Morten Solheim

I Oslo har opposisjonen overkjørt byrådet for å få innført to barnehageopptak i året. Regjeringen foreslår også dette i Stortingsmelding 24 med formuleringen «på sikt». Også en rekke av de øvrige politiske partiene, Kommunenes sentralforbund (KS) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) stiller seg positive til å innføre et krav om to barnehageopptak i året. For barna som allerede går i barnehage vil imidlertid et slikt krav redusere kvaliteten på tilbudet, dersom det innføres for raskt.

Ved åpen høring om Stortingsmelding 24 kom det uttalelser som bar preg av et sprikende innhold. FUB uttalte at det var på tide å lovfeste krav om minstebemanning og å øke pedagogtettheten. De la vekt på at dette var sentralt for å gi det beste til de minste. Samtidig understreket de at de ønsket et hastetiltak for å få på plass to barnehageopptak i året. Og her slår paradokset inn: To barnehageopptak i året er ikke det beste for de minste, og knapt nok det beste for foreldrene heller.

Å innføre to barnehageopptak i året fordrer en overkapasitet i antall barnehageplasser, all den tid 60.000 barn begynner på skolen i august. Det er ikke slik at barnehagene har en drøss av ledige plasser i januar. Da er det tvert i mot ganske fullt. Å innføre et krav om to barnehageopptak i året før et tilstrekkelig antall barnehageplasser er bygget ut og før bemanningsnormen er lovfestet, vil forringe kvaliteten på det nåværende tilbudet. I praksis vil dette fortone seg slik at barnehagene blir sprengt i vårsemesteret. Dersom ikke kravet om minstebemanning (som regjeringen vil lovfeste i 2020) er innført før kravet om to hovedopptak innføres, vil en naturlig konsekvens bli at det godtas et lavere forholdstall mellom voksne og barn deler av barnehageåret.

KS går også langt i sin analyse av hva to barnehageopptak kan bety. De uttalte i sitt høringssvar at krav om minstebemanning og økt pedagogtetthet selvsagt kunne øke kvaliteten på barnehagetilbudet, men at dette nok ikke var den viktigste faktoren. To barnehageopptak i året har KS mer tro på som utslagsgivende kvalitetsfaktor. Dette blir begrunnet med at to barnehageopptak vil gi store utslag på brukerundersøkelsene om foreldrenes tilfredshet. Til nå, hevdet KS i sin uttalelse, er det ikke slik at det skilles særlig på foreldrenes tilfredshet i kommuner med lav eller høy bemannings- og pedagogtetthet. Med dette setter KS likhetstegn mellom foreldrenes tilfredshet på barnehagetilbudet og den faktiske kvaliteten i tilbudet. Dette er en underlig analyse som er fjernt fra hva vi vet om hvilke faktorer som er til barnas beste.

Dersom to barnehageopptak i året skal realiseres bør altså to ting på plass først: En kraftig utbygging av antall barnehageplasser og et lovfestet krav om minstebemanning i barnehagen. Det er flere overtydelige tendens i forskning om små barn i pedagogiske omsorgstilbud: De trenger et tilstrekkelig og utdannet personale rundt seg, samt tilhørighet til en liten barnegruppe og en gjennomgående stabilitet i tilbudet. Å innføre to barnehageopptak i året på det nåværende tidspunkt vil resultere i det motsatte. 

7 kommentarer:

 1. To opptak i året vil vel bare bety at det er ekstra mange unger i barnehagenen vårhalvåret og at pedagogtettheten er høyest i høsthalvåret?

  SvarSlett
 2. Håper lov om minstebemanning kommer på plass fort i alle tilfelle.

  Antar at to opptak i året vil kreve en litt annen organisering i barnehagen. Både med tanke på bemanning, men også med tanke på gruppene med barn.

  SvarSlett
 3. Som førskolelærer takker jeg for meg, ikke gunstig for barn eller personalet. Dette vil ikke jeg være med på, dagene er tøffe nok som de er nå. Her lukter det kun økonomi :(

  SvarSlett
 4. Trist at de som har sin arbeidsplass i barnehagen skal tynes så til de grader. Mindre barnegrupper er veien å gå.

  SvarSlett
 5. Barnehagen er en meget støyfylt arbeidsplass, dette burde gripes tak i snarest. Eksponering for støy over lengre perioder kan ha svært uheldige følger både for de som arbeider der til daglig, og for barna som befinner seg i denne støyen. I tillegg til å virke forstyrrende og stressende, vil støy over tid kunne føre til negative helsemessige følgetilstander. -EB

  SvarSlett