mandag 27. mai 2013

Dette vil de politiske partiene med barnehagen

Av Morten SolheimNedenfor har vi samlet de konkrete tiltakene som de ulike partiene har presentert i sine partiprogrammer, under avsnittene om hva de vil gjøre med barnehagen. Om du mener barnehage er en viktig politisk sak, er disse tiltakspunktene viktige å sette seg inn i.


Rødt
 • Gratis barnehageplasser til alle. Vi støtter tiltak på veien dit, som gratis kjernetid for fire- og femåringer.
 • Innstramming på retten til dispensasjon fra utdanningskravene til styrer- og pedagogstillingene. Bruk av dispensasjon må følges opp med forpliktende tilbud og krav om utdanning.
 • Lovfesta rett til barnehageplass nær bosted (og i egen bydel i de større byene).
 • Lovfesting av bemanningsnorm – maksimalt tre små barn eller seks store barn per voksen.
 • Inntil bemanningsnormen er innført – gjeninnføring av øremerka tilskudd fra staten.
 • At muligheten til å ta ut profitt fra barnehagedrift fjernes.
 • At kommersielle barnehager overtas av det offentlige.
 • At ideelle barnehager sikres stabile og rimelige rammevilkår.
 • At det settes som vilkår at de ansatte sikres retten til tariff- og pensjonsavtaler ved tildeling av kommunal støtte til private barnehager.
 • At barnehager skal ha rett til gratis kollektivtransport.
 • At alle barnehageansatte skal ha rett til betalt spisepause.
 • At alle barnehager skal ha egen styrer – en styrerstilling per tre avdelinger.
 • At treåringer skal telle som småbarn inntil opptaket 1. august.
 • Økt satsing på å rekruttere personale med flerkulturell og minoritetsspråklig kompetanse.
 • Økt satsing på å rekruttere menn til førskolelæreryrket, og generelt få flere menn inn i barnehagesektoren.
 • At minst 50 % av de ansatte i barnehagen minst skal ha pedagogisk høyskoleutdanning.
 • At den anbefalte statlige arealnormen for ute- og inneareal gjøres gjeldende i Barnehageloven eller som forskrift til Barnehageloven
 • At alle barnehager skal være inneklimagodkjent.
 • Ansatte uten fagbrev eller høyere utdanning skal få tilbud om utdanning/kurs til å få fagbrev. Det offentlige må stille med lærlingeplasser.
 • At alle barnehagereformer fullfinansieres av staten.
 • At det skal settes inn vikarer fra første dag ved fravær.
 • At det innføres gratis tolketjeneste. Barnehagene må få mulighet til å gi god informasjon til alle foreldre.
 • At barn med spesielle behov sikres et fullverdig tilbud og rett til opplæring etter barnehageloven.
 • At førskolelærerens profesjonelle skjønn skal avgjøre når det er behov for nærmere observasjoner og testing av enkeltbarn.
 • At barnehagenes åpningstider ikke utvides uten tilsvarende økning i bemanning.

Sosialistisk Venstreparti
 • Flere barnehageplasser ved å fortsette opptrappingen av kapasiteten av barnehageplasser samtidigmed rekruttering av tilstrekkelig kvalifiserte ansatte. SV ønsker minimum to barnehageopptak i året.
 • En lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år
 • Å øke kompetansekravene til de ansatte i barnehagene og trappe opp mot at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse. Det skal stilles krav om at alle ansatte i barnehagene minst skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse, og muligheten for dispensasjon fra kravene til pedagogisk utdanning skal innskrenkes.
 • En satsing på etter- og videreutdanning gjennom en kompetansestrategi som gir en betydelig økning av mulighetene for etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene.
 • At barnehageeier får en plikt til å tilby etter- og videreutdanning/sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte.
 • Å opprette flere nye heltids- og deltids studieplasser i barnehagelærerutdanningen, der arbeidsplassbasert utdanning er en del av deltidsplassene.
 • Lav pris på barnehageplass. SV vil forsvare maksprisen for barnehageplasser ved å fryse prisen på dagens nivå og deretter redusere prisen gradvis. SVs mål på sikt at barnehagen skal være et gratis tilbud.
 • At det innføres redusert pris for barnehageplass for familier med lav inntekt, i alle barnehager.
 • At flere inkluderes ved å utvide ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagen. Det vil bidra til sosial og språklig kompetanse og gi et godt grunnlag for skolestart.
 • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. SV vil se på nye virkemidler for å nå de barna som i dag ikke går i barnehage før skolestart. Norskkunnskaper er avgjørende for å lykkes i skolen.
 • At private barnehager kan pålegges å følge kommunale opptaksregler til barnehageplass
 • At en større andel av barnehagene er drevet av det offentlige. SV vil styrke kommunenes muligheter til å sikre kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte både i kommunale og private barnehager
 • SV vil innføre en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager.
 • At arbeidet med å styrke førskolelærerutdanningen og øke rekrutteringen til førskolelæreryrket fortsettes.
 • Bredere rekruttering av ansatte i barnehagen, blant annet gjennom flere tospråklige assistenter.
 • Å styrke arbeidet for å avdekke overgrep og omsorgssvikt i barnehagen. Kunnskapen om dette må styrkes i førskolelærerutdanningen, og samhandlingen mellom barnevern, barnehage og andre relevante etater må bedres.
 • At kontantstøtten gjøres om til en ventestøtte for foreldre som ikke har fått tilbud om barnehageplass.
 • At kvener, samer og andre nasjonale minoriteter får mulighet til å drive språkutvikling for sine barn i barnehager.

Arbeiderpartiet
 • Videreføre arbeidet for et kvalitetsløft i barnehagen ved å øke kompetansen hos de ansatte og ved å få flere faglærte i barnehagene. Vi vil ha flere pedagoger og fjerne muligheten til varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere.
 • Innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er om lag på dagens nivå.
 • Fortsette å bygge ut antallet barnehageplasser slik at retten til barnehageplass for ettåringer gradvis blir utvidet. Det skal innføres krav om minimum to opptak i året til barnehagene i løpet av stortingsperioden.
 • Forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon.
 • Likebehandle offentlige og private barnehager, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
 • Når man har oppnådd full likebehandling bør det også som hovedregel stilles like krav til barnehagene, for eksempel når det gjelder opptakskriterier
 • Tilby gratis halvdagsplass i barnehage i flere områder med levekårsutfordringer og utvide til å omfatte flere 3 åringer.
 • Utvikle en kvalitetsportal på nett som kan gi foreldre informasjon om kvalitetsarbeidet i barnehagene.
 • Sikre barns fysiske og psykososiale miljø i barnehagen
 • At barnehagene har trygge og stimulerende uteområder for lek og sosialisering.
 • Gi foreldre økt innflytelse og reell medvirkning i barnehagen.
 • Rekruttere flere menn til barnehagene, og sørge for likestillingsarbeid basert på at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn.
 • Avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Familier som har søkt om barnehageplass kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys.

Senterpartiet
 • Ha to årlige barnehageopptak
 • Sikre trygg, stabil og likeverdig finansiering for både offentlige og private barnehager
 • Videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas.
 • Ha gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen
 • Styrke samisk språkopplæring i skoler og barnehager

Miljøpartiet De Grønne
 • Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1-3 år.
 • Sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen.
 • At ettåringer i barnehage skal være i egne avdelinger, med høyst fire barn per voksen.
 • Gi nye innvandrere som ikke benytter seg av barnehageplass tilbud om tiltak som styrker integreringen og norskopplæringen både for mor og barn denne i perioden.
 • At små barn skal få plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet, på samme måte som skolebarn skal få plass på nærmeste barneskole og ungdomsskole.
 • At kommunene skal ha ansvar for å språkteste barn før fylte fem år hvis de synes å ha mangelfull språklig utvikling. De som trenger det må få tilbud om ekstra språkopplæring før skolestart.

Kristelig Folkeparti
 • Tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs, der bruken ikke fører til tap av kontantstøtte.
 • Øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene.
 • Innføre en nasjonal norm for antall voksne per barn i barnehage.
 • Øke rekrutteringen av førskolelærere og spesielt mannlige.
 • Etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen.
 • At rammevilkårene for barnehager skal legge til rette for åpne barnehager som integreringsarenaer for innvandrere.

Venstre
 • Sikre full barnehagedekning, også for barn født etter 1. september, gjennom to årlige opptak.
 • Ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen. Dette gjelder også knyttet til behov for nok samiskspråklig personell i samiske områder.
 • Ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning.
 • Opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene.
 • Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å avvikle maksprisordningen. Dette vil også gi større mulighet for gratis barnehageplasser til barn av foreldre med de laveste inntektene.
 • Gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring.
 • Åpne for mer fleksible åpningstider i barnehagene
 • At den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil.
 • Likestille offentlige og private eiere av barnehager når det gjelder faglige krav og offentlig finansiering.
 • At samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i den samiske barnehagen og i den samiske skolen.

Høyre
 • Styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte
 • Innføre en kvalitetsportal der informasjon som kommunene innhenter fra den enkelte barnehage, gjøres tilgjengelig for foreldrene
 • Innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene
 • Sørge for at kommunene legger til rette for løpende opptak
 • Stille krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager
 • Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart
 • Lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager, og innføre kommunal stykkprisfinansiering
 • Gi alle barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning, mulighet til å etablere seg
 • Inntektsgradere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt

Fremskrittspartiet
 • Alle godkjente barnehager skal likebehandles fra det offentlige

5 kommentarer:

 1. Hei, du har utelatt mange punkter under FrP. Mulig at du har en agenda med dette og at det er bevisst, men da er jo hele poenget med denne siden borte. Skal man gi informasjon bør den være korrekt, og man skal ikke ta bort/legge til ting når man gir informasjon selv om man evt. er imot politikken. Det FrP skriver om barnehage i sitt lokalpolitiske program er følgende:

  - At det legges til rette for større mangfold og
  fleksibilitet innenfor omsorg for barn.

  - At det skal være en likebehandling av offentlige
  og private barnehager.

  -Innføre differensiert stykkprisfinansiering, hvor den offentlige støtten følger bruker.

  -Fri etableringsrett for barnehager i kommunene.

  -At det skal være et mangfold i det pedagogiske
  innholdet i barnehagetilbudet.

  -Stille seg positiv til lese- og skriveopplæring i
  barnehagene.

  -Forby bruk av hijab i barnehagen.

  http://www.frp.no/filestore/18051_lokalpolitisk_program_2011_trykk.pdf

  SvarSlett
 2. Hei!

  Vi har forholt oss til det foreslåtte partiorgrammet som finnes her: http://www.e-pages.dk/frp/134/

  Det lokalpolitiske programmet er utdatert, men vi vil selvsagt lese det nye, vedtatte partiprogrammet med stor interesse. Oversikten er videre basert på hva de øvrige partiene trekker frem i sine vedtatte arbeidsprogrammer.

  Vennlig hilsen,
  Morten Solheim - Barnehagske Betraktninger.

  SvarSlett
 3. Det lokalpolitiske programmet gjelder for 2011-2015 så det blir vel feil å kalle det utdatert, men ser at disse punktene ikke er inkludert i partiprogrammet (noe det kanskje burde vært).

  SvarSlett
 4. ...imidlertid kan man vel si at politikken som Ap vedtok i 2011 allerede er utdatert, sånn som det Ap vingler hele tida.

  SvarSlett
 5. Du har for så vidt et poeng i at det lokalpolitiske programmet ikke er utdatert, da det fortsatt brukes av FrP-representanter i de ulike kommunestyrene. Men når det er sagt så var vel dette det programmet partiet gikk til valg på i kommunevalget i 2011, og i så måte er det utdatert. Vi har forholdt oss til programmene som partiene går til valg på til Stortingsvalget 2013. Innholdet i disse må partiene selv stå for.

  Mvh,
  Morten Solheim

  SvarSlett