torsdag 19. september 2013

Kvalitetsprisen 2014

 Av NFFB 

Norsk Forening til fremme av Forsorg for Barn (NFFB) inviterer barnehager i Oslo og Akershus til å søke foreningens kvalitetspris for arbeid med å utvikle barnehagers pedagogiske kvalitet. Dette er 11 gang NFFB utlyser en slik pris.

Kort om NFFB
Norsk Forening til fremme av Forsorg for Barn ble stiftet i 1919 som en forening med et allmennyttig formål, ”uten profittmål”, slik Brønnøysundregistrene uttrykker det. Det var denne foreningen som i 1935 stod bak etablering av en norsk utdanning for pedagoger i barnehagen, barnehagelærerinner. Foreningen består i dag av et styre som forvalter en kapital. Gjennom utlysningen av den årlige kvalitetsprisen ønsker foreningen å støtte personalets arbeid med å utvikle barnehager til barns beste. Eva Balke, en av barnehagens pionerer innenfor norsk barnehagepedagogikk, uttrykker det slik: ”Den gode barnehagen leter alltid etter bedre måter å møte barnet der det er nå og gi dagliglivet mening og glede.”

Styret består i 2013/2014 av disse: Ellen Os leder, nestleder Unni Bleken, Anne Greve, Ingrid Bølset Johannessen, Knut Olav Kristensen, Jorunn Baastad Lie, Tone Riise og Signe Tørstad. Syv av styremedlemmene er førskolelærere med til dels lang erfaring fra arbeid i barnehage. Alle har lang fartstid i førskolelærerutdanningen.

Kvalitetsprisen 2014
I årets utlysning retter NFFB oppmerksomheten mot den delen av barnehagers innhold og arbeidsmåter som tradisjonelt går under betegnelsen hverdagslivet, og arbeidet med å utvikle kvalitet for barn i dette.

Hverdagslivet er sammensatt av alle de innholdskomponenter som må være til stede hver dag i enhver barnehage. Det er alle arbeidsoppgaver knyttet til omsorgen for barna, det er lek og sosialt samspill barna imellom og mellom barn og voksne. Faste mønstre som gjentar seg i daglige hendelser utgjør byggestener i barns forståelse av sin omverden. Hverdagslivet karakteriseres også som barnehagers gjennomløpende innhold. Barns læring i barnehager skjer kontinuerlig, både i hverdagslivets gjennomløpende innhold og i de voksnes mer strukturerte og planlagte aktiviteter (tidsavgrensede innhold), og i samspillet mellom disse to innholdsområdene. (Rammeplan for barnehagen 1996 kap.4)

Kvalitetsprisen 2014 er rettet mot utvikling av barnehagers innhold og arbeidsformer, dvs. den kvaliteten som barna opplever og erfarer. Barnehagen må gjennom søknaden dokumentere en målrettet arbeidsprosess som gir barn kvalitet i hverdagen over tid. Det er ikke tilstrekkelig med planer for arbeid som barnehagen ønsker å gjennomføre.

Kriterier for tildeling av prisen
Barnehagen skal i søknaden vise at den gjennom allsidige opplevelser og gode muligheter til lek, utvikler et trygt og utfordrende hverdagsmiljø som:
 • Vektlegger gruppens og enkeltbarns behov for omsorg, medvirkning, utvikling og læring
 • Utvikler barns glede ved å samspille med barn og voksne i opplevelser og lek
 • Oppmuntrer barns oppdagelsesglede, nysgjerrighet og estetiske væremåter
 • Bruker tid til fordypning og bearbeiding av opplevelser og erfaringer
 • I vurderingen blir det lagt særlig vekt på barnehagens vurdering og refleksjoner knyttet til arbeidet som er grunnlag for søknaden.
Om søknaden
 • Kort presentasjon av barnehagens ytre rammer: eierforhold; bygning og uteplass; antall barn, barnas alder og gruppeinndeling; antall voksne og deres utdanning
 • Grunnleggende prinsipper for det arbeidet det søkes pris for: valg av verdier og prioriteringer, valg av profilering og satsingsområder
 • Gjennomføring av det pedagogiske arbeidet
 • Konklusjoner og vurderinger
 • Søknaden skal være på maksimum 10 sider (Times New Roman 12 punkt, linjeavstand 1,5 eller tilsvarende)   
Søknadsfrist for kvalitetsprisen 2014 er 15.juni 2014

Med vennlig hilsen
Styret i NFFB

2 kommentarer:

 1. Barna viser ikke lenger interesse for dette. Nå er det bare http://norske-casino.eu/karamba-casino/ som er gjenstand for alles oppmerksomhet., alle barn ønsker å spille der. Jeg ser ikke noe galt med dette.

  SvarSlett