fredag 4. april 2014

Språk, makt og barnehagepolitikk: Liten fordypningslinje med stor kraft!

Av Svein-Erling Greiner og Beate Leirpoll"Språk, makt og barnehagepolitikk" (heretter SMB) er et fordypningsemne ved barnehagelærerutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I skrivende stund har det blitt klart at fordypninga SMB er en av flere fordypninger som legges ned ved HiOA fra høsten av. Dette er et studietilbud som retter seg mot studenter som ønsker å kritisk granske politikk og pedagogikk i barnehagefeltet. Et mål for fordypningen er at studentene skal "ha utviklet forståelser som dyktiggjør de, som aktive deltagere i aktuelle barnehagedebatter på alle nivå" (fra SMB fagplan).

Profesjonsutøveren, altså barnehagelæreren, blir oppfordra til å være med på å påvirke utviklingen av barnehagesektoren gjennom å delta i aktuelle barnehagedebatter knytta til profesjonsutøvelsen. Man tar med seg ei faglig/teoretisk verktøykasse som setter tanker og tekster i bevegelse. Slik bidrar studiet til å gi en faglig begrunna tyngde i diskursene som barnehagene er den del av.

Studiet presenterer ulike vitenskapsteoretiske og filosofiske perspektiver som gjør studentene i stand til å stille spørsmål ved noen av premissene og argumentasjonsmønstrene som benyttes i tekst og tale. Kritiske lesninger av tekster og offentlige dokumenterer bidrar til å synliggjøre hvordan disse bygger på uproblematiserte premisser som tjener noen fremfor andre. Ikke minst gjennom de mange forelesernes engasjement for sine studenter, faget og feltet for øvrig, gis det en bedre oversikt og dypere forståelse for feltet.

Hvorfor legges fordypningen ned?

SMB legges ned på grunn av for få søkere. Dette året er det kun seks studenter som har dette som sitt førstevalg. Hvorfor er det slik? Det var ikke mye rekruttering eller informasjon knyttet til linja da vi skulle velge fordypning. Det var ikke spesifikt nevnt i forelesninger som et alternativ. Vi ble kjent med fordypningen gjennom å aktivt søke denne informasjonen selv og gjennom å lese fagplanene til de ulike fordypningene. Vår opplevelse var at andre fordypninger ble markedsført med langt større tyngde, som "organisasjon og ledelse", "utefag" og"barn med særlige behov". Når standardresponsen fra forelesere på hva fordypningsvalget smb innebar kunne svaret være: "SMB hva er det?" Dette er et mulig svar på hvorfor det er så lave søkertall. Men er fordypningen av den grunn mindre viktig?

Hvorfor bør den ikke legges ned?

Så er kanskje SMB en fordypning man virkelig velger når man velger. Kanskje den er litt motstrøms. Det som gjør at vi reagerer så sterkt når vi hører at dette valget elimineres er jo nettopp på grunn av hvordan den engasjerte, og hvilke dører den åpnet for faglig engasjement videre.

SMB var/er for oss en fordypning som virkelig sparka i gang en dypere forståelse av hva det kan si å være en barnehagelærer. Vi får håpe på at innholdet i fordypninga kan få innpass andre steder i studieløpet, og vi ønsker at studieadministrasjonen ved HiOA hadde hørt alle de gangene vi som SMB-studenter har sagt: "Tenk om dette var det første faget vi hadde på skolen…"

SMB gir faglig appetitt og flere av dens tidligere studenter ønsker mer, og tar mer, videreutdanning og engasjerer seg politisk og offentlig. Er ikke faglig sultne, kreative, engasjerte og dyktige barnehagelærere noe man ønsker seg til "verdens fineste stilling"?

 

Nødvendigheten av kritisk tenkning – den politiserte barnehagelærer?

Siden SMB blir lagt ned nå, hvordan kan det viktige bidraget den har for kritisk tenkning og deltagelse gis rom for i grunnutdanningen ellers? Innholdet, perspektivene ogviljen fra SMB bør få være en del av tankegodset til alle barnehagelærere som skal ut i barnehagen, slik at de som står på gulvet har et språk til å argumentere med, i møte med pålegg utenfra.

Barnehagefeltet er under press fra blant annet samfunnsøkonomiske og kommersielle krefter. Det er mange som mener mye om barnehagene. Vi ønsker at det er vi som faktisk er i den daglige praksisen på gulvet med barna, som sterkere skal være med på å legge premisser for hva som er "kvalitet" og "hensiktsmessig". Det fremstår for oss som et paradoks at de som er de tyngste premissleverandørene, ofte sitter på et kontor og arbeider frem nye skjemaer og papirer som skal gjøre det "lettere" for oss i vår profesjonsutøvelse. Kritisk tenkning gir oss perspektiver og analytiske inn-/irrganger til å gi oss en oversikt over sammenhenger og flere av kontekstene vi beveger oss i. SMB har bidratt til å gi oss en selvtillit til å både, tenke, tolke, analysere på egenhånd, og ikke blindt følge trender, autoritet og konvensjoner.

Det er det paradoks at fordypninga nå legges ned fordi den ikke er lønnsom med liten søkermasse, og at utdanninga som sådan har et økonomisk underskudd, samtidig med Høgskolen som helhet har flerfoldige millioner de sliter med å plassere.

Vi som skriver denne teksten er tidligere studenter ved SMB, og vi føler oss privilegerte for å ha hatt muligheten til å ta nettopp denne fordypninga. Vi føler også et ansvar for å si i fra, slik at andre også skal kunne ha denne muligheten.